Viatja, és la millor manera de desconnectar!
    

 CONDICIONS GENERALS

1. Regulació jurídica aplicable 

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).

 2. Inscripció al viatge

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat. 

Als circuits i sortides d'1 dia amb autocar, un cop realitzat el dipòsit, s’assignarà el número de seient. 

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador 

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. 

Es consideren causes suficients per a la modificació o la cancel·lació del viatge per part de l’agència els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge. 

4. Condició contractual

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de 25 persones. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 07 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament. 

5. Desistiment per part del client

El client en qualsevol moment abans de l'inici del viatge pot resoldre el contracte havent d'abonar una penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l'estalvi de costos i els ingresos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge. D'altra banda també haurà d'abonar la quantitat de 25€ per persona en concepte de despeses de gestió. 

 En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte n'hagi deixat constància. Consulteu amb l’agència si el viatge interessat inclou alguna condició especial de cancel·lació. 

6. Preu del viatge

El preu del viatge inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. 

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. 

7. Establiments d'allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Habitualment les habitacions triples o quàdruples son habitacions dobles a les que s’afegeix un plegatí o un sofà-llit.

8. Documentació

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. 

El client coneix els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids. 

Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l'incompliment. 

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) o pel tutor. No obstant, s’aconsella als clients que si viatgen amb menors d’edat comprovin abans de viatjar les condicions generals i especials de la companyia de transport contractada, ja que les exigències de cada companyia respecte als menors d’edat poden variar. 

L’agència recomana que els clients portin sempre la seva targeta sanitària (a nivell nacional i europeu, en cas que el circuit sigui per Europa).  

9. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en el fullet publicitari. S’adverteix que la cessió de reserva pot comportar despeses addicionals derivades del canvi de nom. 

10. Responsabilitat

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat. 

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer. 

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. 

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies de força major, per salvaguardar la seguretat dels viatgers, per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infrastructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA. 

11. Reclamacions.

En cas de que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els hi corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge,  disposaran del termini d’un mes des de la  data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.

S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.

En cas de que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en que va finalitzar o havia de  finalitzar el viatge.

12. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d’entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s’incorporaran i tractaran en un fitxer automatitzat propietat de Viatges Minorisa, S.L.  que reuneix les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició que reconeix la Llei Orgànica de protecció de dades posant-se en contacte amb: Viatges Minorisa, S.L.  , carrer d'Urgell 38 baixos, porta 5 de Manresa. L’agencia queda facultada per a utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis. 

13.Vigència 

Aquestes clàusules de condicions generals tenen vigència per a totes les sortides de la nostra programació.

 14.Organització 

L’organització tècnica d’aquests viatges a “forfait” correspon a Viatges Minorisa, S.L, amb llicència G.C. 812, amb NIF B 61549549, amb oficina central a Carrer d'Urgell 38 baixos, porta 5 de Manresa (Barcelona).

 

 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram